Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 24.2. Biểu đồ sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995-2002 (giá trị so sánh năm 1994), tr.86 SGK, hãy nêu nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995-2002.

Câu 2:

Quan sát hình 24.2. Biểu đồ sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995-2002 (giá trị so sánh năm 1994), tr.86 SGK, hãy nêu nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995-2002.

Lời giải:

Giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995-2002 tăng và tăng liên tục:

+ Tăng từ 3705,2 tỉ đồng (năm 1995) lên 9883,2 tỉ đồng (năm 2002), tăng gấp hơn 2,6 lần, tăng 6178 tỉ đồng; trung bình mỗi năm tăng được 882,5 tỉ đồng.

Như vậy sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển công nghiệp của vùng.