Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nối tên nhà máy thủy điện ở cột A với tỉnh ở cột B sao cho đúng.

Câu 2:

Nối tên nhà máy thủy điện ở cột A với tỉnh ở cột B sao cho đúng.

Lời giải:

Nối 1-b; 2-c; 3-a; 4-e; 5-d.