Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B và cột C sao cho đúng.

Câu 2:

Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B và cột C sao cho đúng.

Lời giải:

+ Ngành khai thác nhiên liệu (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Dầu mỏ, Điện sản xuất lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng.

+ Ngành điện (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Điện sản xuất lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng.

+ Ngành Cơ khí- điện tử (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Động cơ điezen, lấy nguồn nguyên liệu (C) có nhập khẩu.

+ Ngành Vật liệu xây dựng (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Xi măng lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng, nhập khẩu.

+ Ngành Dệt may (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Quần áo lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng, nhập khẩu.

+ Ngành Chế biến lương thực thựcc phẩm (A) tạo ra sản phẩm chính (B) là Bia lấy nguồn nguyên liệu (C) có sãn trong vùng, nhập khẩu.