Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng về ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số với việc đảm bảo lương thực của Đồng Bằng sông Hồng.

Câu 2:

Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng về ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số với việc đảm bảo lương thực của Đồng Bằng sông Hồng.

Lời giải:

Nối cột (A) với các ý b, c ở cột (B).