Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hoàn thành bảng

Câu 2:

Hoàn thành bảng

Lời giải: