Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Em hãy chọn cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau. - Lọc dầu - Hóa chất, dầu mỏ. + Chất dẻo, cao su tổng hợp. + Hóa chất cơ bản.

Câu 2:

Em hãy chọn cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.

- Lọc dầu

- Hóa chất, dầu mỏ.

+ Chất dẻo, cao su tổng hợp.

+ Hóa chất cơ bản.

- Sản xuất điện.

- Công nghiệp hóa dầu

- Sản xuất phân đạm.

- Sản xuất khí hóa lỏng.

- Công nghiệp chế biến khí.

Lời giải:

Các cụm từ điền tương ứng với các ô trong sơ đồ:

(1) Cơ cấu công nghiệp dầu khí

(2) Công nghiệp hóa dầu

(3) Công nghiệp chế biến khí

(4)Lọc dầu

(5) Hóa chất, dầu mỏ

(6) Sản xuất khí hóa lỏng

(7) Sản xuất điện

(8) Sản xuất phân đạm

(9) Chất dẻo, cao su tổng hợp

(10)Hóa chất cơ bản