Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào vốn kiến thức của bản thân và bảng 33.1. Tỉ trọng một số tiêu chí dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả nước (cả nước=100%) tr.121 SGK, hãy:

Câu 2:

Dựa vào vốn kiến thức của bản thân và bảng 33.1. Tỉ trọng một số tiêu chí dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả nước (cả nước=100%) tr.121 SGK, hãy:

a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống để hoàn thành các nhận xét dưới đây:

- Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23550km2, chiếm…% so với cả nước.

- Dân số của vùng là 10939200 người, chiếm…% so với cả nước.

- Nhưng tỉ trọng mức bán lẻ hàng hóa đạt…% năm 2002. Số lượng hành khách vận chuyển đạt tỉ lệ….% năm 2002.

b) Ghi chữ Đ (đúng) hay S (sai) vào ô trống kết luận sau:

Điều đó cho thấy khu vực dịch vụ ở Đông Nam bộ là khu vực kinh tế đa dạng và năng động.

Lời giải:

a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống để hoàn thành các nhận xét dưới đây:

7,3%

- Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23550 km2, chiếm so với cả nước.

13,7%

- Dân số của vùng là 10939200 người, chiếm so với cả nước.

33,1%

30,3%

- Nhưng tỉ trọng mức bán lẻ hàng hóa đạt năm 2002. Số lượng hành khách vận chuyển đạt tỉ lệ năm 2002.

b) Nhận xét trên là đúng.