Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào số liệu dưới đây: - Số dân thành thị nước ta năm 2010: 26515,9 nghìn người. - Số dân nông thôn nước ta 2010: 60416,6 nghìn người. - Tỉ lệ dân thành thị ở nước ta năm 1999 là 23,4%.

Câu 2:

Dựa vào số liệu dưới đây:

- Số dân thành thị nước ta năm 2010: 26515,9 nghìn người.

- Số dân nông thôn nước ta 2010: 60416,6 nghìn người.

- Tỉ lệ dân thành thị ở nước ta năm 1999 là 23,4%.

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số thành thị so với dân số cả nước năm 1999 và 2010.

b) Qua biển đồ nhận xét.

Lời giải:

a)

b) Nhận xét:

- Dân số nước ta chủ yếu sinh sống ở nông thôn, năm 2010 số dân nông thôn là 60416,6 nghìn người chiếm 69,5% dân số của nước ta.

- Tỉ lệ dân thành thị ngày càng tăng năm 1999 tỉ lệ dân thành thị là 23,5% dân số cả nước, năm 2010 dân số thành thị là 26515,9 nghìn người chiếm 30,5% dân số nước ta.