Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

Câu 2:

Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

Lời giải: