Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu trên và vốn hiểu biết, hãy nêu nhận xét về nguồn lao động và tình hình sử dụng nguồn lao động trong tỉnh những năm gần đây.

Câu 2:

Dựa vào bảng số liệu trên và vốn hiểu biết, hãy nêu nhận xét về nguồn lao động và tình hình sử dụng nguồn lao động trong tỉnh những năm gần đây.

Lời giải:

Tổng số người trong độ tuổi lao động của toàn tỉnh là 1,1 triệu người chiếm khoảng 62% tổng số dân của tỉnh. Số lao động của tỉnh tăng nhanh. Lao động của tỉnh hoạt động chủ yếu ở khu vực I chiếm khoảng 50% lao động toàn tỉnh và có xu hướng giảm, lao động ở khu vực II và khu vực III chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng có xu hướng tăng nhẹ phù hợp với công cuộc hiện đại hóa của tỉnh.