Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào bảng 27: Bảng 27. SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ NĂM 2010 (Đơn vị: nghìn tấn)

Câu 2:

Dựa vào bảng 27:

Bảng 27. SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

a) Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b) Em hãy nhận xét theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

- Về sản lượng thủy sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp….lần Dyên hải Nam Trung Bộ.

- Về sản lượng thủy sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng….% Dyên hải Nam Trung Bộ.

Lời giải:

a)

Biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b)

- Về sản lượng thủy sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp 1,2 lần Dyên hải Nam Trung Bộ.

- Về sản lượng thủy sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng 36,8 % Dyên hải Nam Trung Bộ.