Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho biết cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo xu hướng nào?

Câu 2:

Cho biết cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo xu hướng nào?

Lời giải:

Cơ cấu ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực:

+ Giảm tỉ trọng của khu vực nông- lâm- thủy sản

+ Tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp –xây dựng.

+ Khu vực dịch vụ tuy đã chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giát trị kinh tế nhưng vẫn còn biến động.