Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho bảng 8.1: Bảng 8.1. DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT CỦA NƯỚC TA TRONG HAI NĂM.

Câu 2:

Cho bảng 8.1:

Bảng 8.1. DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT CỦA NƯỚC TA TRONG HAI NĂM.

Lời giải:

Nhận xét:

Ngành sản xuất lương thực của nước ta ngày càng phát triển mạnh, các tiêu chí diện tích lương thực có hạt, sản lượng, năng suất và sản lượng bình quân theo đầu người từ năm 1995 và 2010 đều tăng.

- Diện tích lương thực có hạt tăng từ 7324,3 lên 8615,9 nghìn ha.

-Năng suất tăng từ 6765,6 lên 7489,4 tạ/ha.

- Sản lượng tăng từ 26142,5 lên 44632,2 triệu tấn

- Sản lượng bình quân trên đầu người tăng từ 2463,7 lên 40005,6 kg.