Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng

Câu 1:

Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng

Lời giải:

Nối 1-b; 2-a; 3-c.