Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nối ô chữ ở bên trái vói ô chữ ở bên phải trong sơ đồ sau sao cho phù hợp với Luật quốc tế về biển năm 1982 và Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam về quyền vùng biển của đất nước.

Câu 1:

Nối ô chữ ở bên trái vói ô chữ ở bên phải trong sơ đồ sau sao cho phù hợp với Luật quốc tế về biển năm 1982 và Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam về quyền vùng biển của đất nước.

(1) Đất liền

(2) Nội thủy

(3) Lãnh hải

(4) Vùng tiếp giáp

(5) Vùng đặc quyền kinh tế

(6) Lãnh hải+ vùng đặc quyền kinh tế.

a) 12 hải lí

b) 12 hải lí

c) 200 hải lí

Lời giải:

Nối 3-a, 4-a, 5-c, 6-c.