Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất mang tính quyết định phát triển và phân bố cảu hấu hết các ngành dịch vụ (trừ du lịch) là:

Câu 1:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất mang tính quyết định phát triển và phân bố cảu hấu hết các ngành dịch vụ (trừ du lịch) là:

A. tài nguyên thiên nhiên

B. cơ sở hạ tầng.

C. sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế.

D. Tất cả các ý trên.

Lời giải:

Đáp án C