Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng: a) Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa lớn nhất nước ta hiện nay A. Đông Nam Bộ C. Bắc Trung Bộ B. Đồng bằng sông Cửu Long D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 1:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa lớn nhất nước ta hiện nay

A. Đông Nam Bộ C. Bắc Trung Bộ B. Đồng bằng sông Cửu Long D. Đồng bằng sông Hồng

b) Nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO vào năm

A. 2006 C. 2008 B. 2007 D. 2009

Lời giải:

a) Chọn đáp án A

b) Chọn đáp án B