Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Đặc điểm phân bố của công nghiệp mía đường là: A.Gắn với nơi tập trung nguồn lao động có trình độ. B.Gắn với các vùng nguyên liệu. C.Gắn với thị trường tiêu thụ. D.Gắn với nơi có nguồn nước.

Câu 1:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

a) Đặc điểm phân bố của công nghiệp mía đường là:

A.Gắn với nơi tập trung nguồn lao động có trình độ.

B.Gắn với các vùng nguyên liệu.

C.Gắn với thị trường tiêu thụ.

D.Gắn với nơi có nguồn nước.

b) “Trong các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố công nghiệp, nhân tố kinh tế - xã hội bao giờ cũng mang tính quyết định, nhân tố tự nhiên chỉ tạo cơ sở đặt nền tảng cho sự phân bố”. nhận định trên là

A.Đúng

B. Sai

Lời giải:

a)Chọn đáp án B

b)Chọn đáp án A