Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

Câu 1:

Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

Lời giải: