Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hoàn thành bảng dưới đây:

Câu 1:

Hoàn thành bảng dưới đây:

Lời giải:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2007