Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Ghi dấu (+) vào ô trống ý trả lời đúng Hoạt động của khu vực dịch vụ là:

Câu 1:

Ghi dấu (+) vào ô trống ý trả lời đúng

Hoạt động của khu vực dịch vụ là:

Lời giải:

Hoạt động của khu vực dịch vụ là: (1) Thương mại., (2) du lịch, (4) bưu chính viễn thông, (5) vận tải).