Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 29.1. Biển đồ tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước, tr.106 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào ô trống những nhận xét đúng.

Câu 1:

Dựa vào hình 29.1. Biển đồ tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước, tr.106 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào ô trống những nhận xét đúng.

Tây Nguyên là vùng trồng cà phê quan trọng nhất cả nước, dẫn đầu về diện tích và sản lượng.

Sản lượng cà phê của Tây Nguyên ngày càng tăng, từ 85,7 % (năm 1995) lên 90,6% (năm 2001).

Tỉ trọng diện tích cà phê của Tây Nguyên so với cả nước ngày càng tăng, từ 79% (năm 1995) lên 85% (năm 2002).

Tây Nguyên là vùng có nhiều thuận lợi để trồng cà phê.

Cà phê là một trong những cây trồng chủ yếu ở Tây Nguyên.

Lời giải:

Những nhận xét đúng:

Tây Nguyên là vùng trồng cà phê quan trọng nhất cả nước, dẫn đầu về diện tích và sản lượng.

Sản lượng cà phê của Tây Nguyên ngày càng tăng, từ 85,7 % (năm 1995) lên 90,6% (năm 2001).

Tỉ trọng diện tích cà phê của Tây Nguyên so với cả nước ngày càng tăng, từ 79% (năm 1995) lên 85% (năm 2002).