Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào bảng 30.1. Tình hình sản xuất cây Công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ, năm 2001, trang 112 SGK, em hãy ghi dấu (+) vào ý trả lời đúng

Câu 1:

Dựa vào bảng 30.1. Tình hình sản xuất cây Công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ, năm 2001, trang 112 SGK, em hãy ghi dấu (+) vào ý trả lời đúng

a) Cây công nghiệp lâu năm được trồng ở cả hai vùng là:

Hồ tiêu Điều, hối, quế Cao su Cà phê, chè

b) Cây công nghiệp lâu năm chỉ trồng được ở Tây Nguyên mà không được tròng ở Trung du miền núi Bắc Bộ là Hồi Cao su, điều, hồ tiêu Cà phê Chè, quế, sơn.

c) Những cây công nghiệp lâu năm tên chỉ trồng được ở Tây Nguyên vì Tây Nguyên gồm nhiều cao nguyên rộng lớn có bề mặt tương đối bằng phẳng và được phủ bằng đất badan thích hợp cho cây lâu năm phát triển.

Trung du miền núi Băc Bộ có nhiều miền địa hinh (núi cao ở phí tây; núi trung bình ở phía đông và địa hình ở biển ở phí đông nam).

Đó và những cây công nghiệp lâu năm ưa khí hậu nóng mà Trung du và miền núi Bắc Bộ lại có ùa đông lạnh.

Lời giải:

a) Cây công nghiệp lâu năm được trồng ở cả hai vùng là:

Cà phê, chè.

b) Cây công nghiệp lâu năm chỉ trồng được ở Tây Nguyên mà không được tròng ở Trung du miền núi Bắc Bộ là:

cà phê, điều hồ tiêu.

c) Những cây công nghiệp lâu năm nên chỉ trồng được ở Tây Nguyên vì

Đó và những cây công nghiệp lâu năm ưa khí hậu nóng mà Trung du và miền núi Bắc Bộ lại có mùa đông lạnh.