Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào bảng 2.1 Bảng 2.1. DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM (Đơn vị: nghìn người)

Câu 1:

Dựa vào bảng 2.1

Bảng 2.1. DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn người)

a) Vẽ biển đồ thể hiện dân số nước ta, gia đoạn 1960-2011.

b) Qua biển đồ hãy nhận xét sự phát triển dân số nước ta, gia đoạn 1960-2011.

Lời giải:

a)

b) Nhận xét:

- Nước ta có dân số đông, năm 2011 là 87840 nghìn người.

- Trong giai đoạn 190-2011, dân số nước ta tăng nhanh, tăng liên tục, tăng từ 30172 nghìn người (năm 1960) lên là 87840 nghìn người (2011), tăng gấp 2,9 lần so với năm 1960.

- Trung bình, mỗi năm, dân số lại tăng thêm 1 triệu người.