Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho hình 25 dưới đây: Em hãy a) Hoàn thành bảng chú giải b) Ghi tên nước, tên vùng, tên biển tiếp giáp với phần đất liền của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Câu 1:

Cho hình 25 dưới đây:

Em hãy

a) Hoàn thành bảng chú giải

b) Ghi tên nước, tên vùng, tên biển tiếp giáp với phần đất liền của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

c) Tô màu vàng vào các vùng tiếp giáp với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Lời giải:

a)

a) 1. Đà Nẵng

2. Quảng Nam

3. Quảng Ngãi

4. Bình Định

5. Phú Yên

6. Khánh Hòa

7. Ninh Thuận

8. Bình Thuận

b) Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp giáp với:

- Phía tây bắc giáp với Lào.

- Phía bắc tiếp giáp với Bắc Trung Bộ.

- Phía tây tiếp giáp với Tây Nguyên.

- Phía nam tiếp giáp với Đông Nam Bộ.

- Phía Đông tiếp giáp với Biển Đông.