Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho bảng 10.1: Bảng 10.1. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY (Đơn vị: nghìn ha)

Câu 1:

Cho bảng 10.1:

Bảng 10.1. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY

(Đơn vị: nghìn ha)

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các nhóm cây ở nước ta trong 2 năm.

b) Nhận xét sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

Lời giải:

a)

Biểu đồ hình thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các nhóm cây ở nước ta năm 1995 và năm 2011

b)

- Diện tích trồng trọt tăng mạnh từ 10496,9 ha (năm 1995) lên 14322,4 ha (2011), tăng ở tất cả các cây:

+ Cây lương thực có hạt tăng từ 7427,3 ha lên 8769,5 ha tăng 1342,2 ha.

+ Cây công nghiệp tăng từ 7427,3 ha lên 1619 ha tăng.

+ Cây khác tăng từ 1553,6 ha lên 2860,5 ha,

- Cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các nhóm cây ở nước ta năm 1995- 2011 có sự thay đổi:

+ Giảm diện tích cây lương thực giảm tỉ trọng từ 69,8% (năm 1995) lên 61,2% (năm 2011).

+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp và cây khác: cây công nghiệp tăng 15,4% lên 18,8%; cây khác tăng 14,8% (năm 1995) lên 20% (năm 2011).

Như vậy cơ cấu ngành trồng trọt có sự thay đổi dẫn xóa thế độc canh cây lúa trong trồng trọt, tăng tỉ trọng diện tích cây công nghiệp và cây khác; Giảm diện tích cây lương thực tuy nhiên cây lương thực vẫn giữa vai trò chủ đạo ngành trồng trọt của nước ta.