Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Căn cứ vào bảng 3.1 Bảng 3.1. MẬT ĐỘ DÂN SỐ TRUNG BÌNH CỦA CẢ NƯỚC VÀ CÁC VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2011 (Đơn vị: người/km^2)

Câu 1:

Căn cứ vào bảng 3.1

Bảng 3.1. MẬT ĐỘ DÂN SỐ TRUNG BÌNH CỦA CẢ NƯỚC VÀ CÁC VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2011

(Đơn vị: người/km2)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của cả nước và các vùng nước ta, năm 2011.

b) Qua biển đồ nhận xét

Lời giải:

a)

b) Nhận xét:

- Nước ta là nước có mật độ dân số cao của thế giới, năm 2011 là 265 người/km2

- Dân số nước ta phân bố không đồng đều giữa các vùng:

+ Đồng bằng sống Hồng là vùng có mật độ cao nhất cả nước năm 2011 là 1258 người/km2, gấp 4,7 lần mật độ dân số cả nước, gấp gần 13 lần so với vùng thấp nhất là Tây Nguyên.

+ Các vùng có mật độ dân số khá cao là Đông Nam Bộ (631 người/km2 ), Đồng bằng sông Cửu Long (427 người/km2).

+ Các vùng có mật độ dân số thấp là Tây Nguyên (97 người/km2), Trung du miền núi Bắc Bộ (139 người/km2), Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ (199 người/km2).