Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: a) Hoàn thành bảng số liệu dưới đây: DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG CẢ NƯỚC, NĂM 2010

Câu 1:

a) Hoàn thành bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG CẢ NƯỚC, NĂM 2010

b) Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ thể hiện diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c) Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lời giải:

a)

Biểu đồ thể hiện diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c) Ý nghĩa của sản xuất lương thực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

- Cung cấp lương thực cho vùng cũng như các vùng khác trong cả nước, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Xuất khẩu, thu dược ngoại tệ, đưa nước ta trở thành quố gia xuất xuật gạo thứu 2 cả nước.

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiện nhiên của vùng

Như vậy, sản xuất lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long có nghĩa quan trọng đối cả nước, giúp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia