Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Từ loại - Danh từ: những từ chỉ tên sự vật, hiện tượng tự nhiên. - Động từ: Những

1. Từ loại

- Danh từ: những từ chỉ tên sự vật, hiện tượng tự nhiên.

- Động từ: Những từ chỉ hoạt động, trạng thái

- Tình từ: Những từ chỉ tính chất, đặc điểm

Các từ loại khác: số từ, đại từ, lượng từ, chỉ từ, quan hệ từ, phó từ, trợ từ, tình thái từ, thán từ.

2. Cụm từ: cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ

Cho đoạn văn:

Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào. Lác đác mấy hạt mưa. Tôi rúc vào bánh xích một chiếc xe tăng để tránh mưa, đang lúi húi thay phim, lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ: một chiếc thuyền lưới vó mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi.

Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh đắt trời cho như vậy: trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu trời mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào.

Bài 1: Xác định từ loại danh, động, tính từ trong đoạn văn trên?

Bài 2: Xác định các cụm từ có trong đoạn trích trên.

Gợi ý:

Bài 1:

Từ loại Từ
Danh từ Trời, biển, mưa, bánh xích, xe tăng, phim, chiếc thuyền, lưới vó, nhóm, mặt, máy ảnh, bức tranh, danh họa, mũi thuyền, bầy trời, sữa, mặt trời, màu
Động từ Bay, rúc, tránh, thay, ngẩng lên, chèo, cho, in, pha, chiếu, lúi húi, đoán
Tính từ Lác đác, mù, lạ, thẳng, đắt, cổ, lòe nhờ, mù, trắng, hồng hồng
Bài 2: Các cụm từ có trong đoạn trích trên

Cụm Danh từ Cụm động từ Cụm tính từ
Mấy hạt mưa; một chiếc xe tăng, một chuyện hơi lạ, một chiếc thuyền lưới vó, nhóm đánh cá, một đời cầm máy ảnh, một cảnh đắt trời cho, một bức tranh mực tàu, một danh họa thời cổ, một nét mơ hồ Pha đôi chút màu hồng hồng, chèo thẳng vào trước mặt tôi, rúc vào bánh xích, Mù trắng như sữa