Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài mẫu 36: Suy nghĩ về hình tượng nhân vật Bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao.

Đề bài:

Suy nghĩ về hình tượng nhân vật Bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao.

Bài mẫu:

   Hình tượng nhân vật Bá Kiến:

   Chính từ cái nhìn xã hội "trên tinh thần giai cấp" mà trong Chí Phèo, Nam Cao đã khắc họa nổi bật một hiện tượng điển hình về bọn phong kiến thông trị ở nông thôn đương thời: ấy là Bá Kiến.

   Nam Cao tập trung khai thác bản chất gian hùng trong tính cách lão cường hào cáo già bằng những chi tiết nỗi bật, sinh động và khá ấn tượng, từ lối nói ngọt nhạt đến "cái cười Tào Tháo"; từ giọng quát "rất sang" để thử thần kinh đối phương cho đến khi độc thoại, lão đã phơi bày những suy nghĩ, tính toán thâm độc đầy "mưu lương" được đúc kết bởi mấy đời qua cái "nghề tổng lí". Đó là chính sách "mềm nắn rắn buông", là "bám thằng có tóc ai bám kẻ trọc đầu"... Lão cường hào cáo già "khôn róc đời" và nhiều ma mảnh ây là đại diện tiêu biểu của bản chất kẻ bóc lột trong xã hội ngày ấy.