Sách Giải Bài Tập và SGK

+Phần 1: “Từng nghe.....người hiền vậy”: Quy luật xử thế của người hiền và mối quan hệ giữa người hiền

+Phần 1: “Từng nghe.....người hiền vậy”: Quy luật xử thế của người hiền và mối quan hệ giữa người hiền và thiên tử

+Phần 2: “Trước đây thời thế....của trẫm hay sao?”: Cách hành xử của sĩ phu Bắc Hà và nhu cầu của đất nước

+Phần 3: “Chiếu này ban xuống….Mọi người đều biết": Con đường để hiền tài cống hiến cho đất nước

Văn bản trình bày mon g muốn chiêu mộ hiền tài của vua Quang Trung, thể hiện chủ trương đúng đắn của nhà Tây Sơn nhằm động viên trí thức Bắc Hà tham gia xây dựng đất nước

Câu 1 (trang 70 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

Bài chiếu gồm 3 phần:

+Phần 1: “Từng nghe.....người hiền vậy”: Quy luật xử thế của người hiền và mối quan hệ giữa người hiền và thiên tử

+Phần 2: “Trước đây thời thế....của trẫm hay sao?” :Cách hành xử của sĩ phu Bắc Hà và nhu cầu của đất nước

+Phần 3: “Chiếu này ban xuống….Mọi người đều biết" :Con đường để hiền tài cống hiến cho đất nước

Nội dung chính của một văn bản “cầu hiền”: mong muốn chiêu mộ hiền tài

Câu 2 (trang 70 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

+ Bài viết hướng đến sĩ phu Bắc Hà

+ Các luận điểm đưa ra:

- Trách nhiệm của hiền tài là giúp đỡ thiên tử

- Đưa ra cách hành xử của sĩ phu Bắc Hà trong thời bình vẫn chưa ai tìm đến

- Phân tích tình hình đất nước và khẳng định tình hình hiện tại hiền tài phải ra phục vụ hết mình cho triều đại mới

⇒ Luận điểm đưa ra phù hợp với đối tượng

+ Nghệ thuật lập luận: chặt chẽ, thuyết phục, thấu tình đạt lí

Câu 3 (trang 70 sgk Ngữ văn 11 Tập 1):

+ Vua Quang Trung có tư tưởng đúng đắn

+ Tình cảm: Quang Trung là vị vua yêu nước thương dân, có tấm lòng chiêu hiền đãi sĩ.