Sách Giải Bài Tập và SGK

- Loại hình ngôn ngữ: + Khái niệm: Loại hình ngôn ngữ là tập hợp những ngôn ngữ có những

- Loại hình ngôn ngữ:

    + Khái niệm: Loại hình ngôn ngữ là tập hợp những ngôn ngữ có những nét chung về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp,...

    + Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.

- Đặc điểm:

    + Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp.

    + Từ không biến đổi hình thái.

    + Trật tự sắp đặt từ và hư từ thay đổi thì ý nghĩa của câu cũng thay đổi.

Luyện tập

Câu 1 (trang 58 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2)

Chứng minh Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.

a,

- Nụ tầm xuân (1): Bổ ngữ cho động từ "hái".

- Nụ tầm xuân (2): Chủ ngữ cho hoạt động "nở".

b,

- Bến (1): Bổ ngữ chỉ đối tượng cho động từ "nhớ".

- Bến (2): Chủ ngữ của động từ "đợi".

c,

- Trẻ (1), già (1): Bổ ngữ cho các động từ "yêu", "kính".

- Trẻ (2), già (2): Chủ ngữ cho các động từ "để", "đến".

d,

- Bống (1): Định ngữ cho danh từ "cá".

- Bống (2), bống (3): Bổ ngữ cho động từ "thả".

- Bống (4): Bổ ngữ cho động từ "đưa".

- Bống (5), bống (6): Chủ ngữ trong câu.

Câu 2 (trang 58 SGK Ngữ Văn 11 Tập 2)

Câu ví dụ:

- Tiếng Anh: I have dinner with my friend.

- Tiếng Việt: Tôi ăn tối cùng với bạn của tôi.

Phân tích:

- Trong câu tiếng Anh: I (chủ ngữ), my (bổ ngữ).

→ Chức năng ngữ pháp, phát âm và cách viết khác nhau.

- Trong câu tiếng Việt: Tôi (1) là chủ ngữ, tôi (2) là bổ ngữ.

→ Chức năng ngữ pháp khác nhau, phát âm và cách viết giống nhau.

Kết luận:

- Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập vì không biến đổi hình thức ngôn ngữ khi biểu thị những ý nghĩa ngữ pháp khác nhau.

- Tiếng Anh thuộc loại hình ngôn ngữ hòa kết vì ngôn ngữ bị biến đổi hình thức khi biểu thị những ý nghĩa ngữ pháp khác nhau.

Câu 3:

Các hư từ xuất hiện trong đoạn văn:

- Đã: chỉ hoạt động xảy ra trước một thời điểm nào đó.

- Các: chỉ số nhiều toàn thể của sự vật.

- Để: chỉ mục đích.

- Lại: chỉ sự tiếp diễn của hoạt động.

- Mà: chỉ mục đích.

→ Các hư từ trên không biểu thị ý nghĩa từ vựng nhưng khi kết hợp với các từ loại khác lại mang đến nội dung ý nghĩa hoàn chỉnh cho câu.

Cụ thể trong đoạn văn trên, các hư từ dùng để nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khẳng định chiến thắng vĩ đại và bộc lộ niềm tự hào về dân tộc Việt Nam.