Sách Giải Bài Tập và SGK

HS tiến hành thực hiện theo nhóm, luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

HS tiến hành thực hiện theo nhóm, luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn