Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1 (trang 122 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2): - Bổ sung 2 ý: + Nhược điểm của thơ

Câu 1 (trang 122 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

- Bổ sung 2 ý:

   + Nhược điểm của thơ mới là không nói đến đấu tranh cách mạng.

   + Thơ mới đã đổi mới sự biểu hiện của cảm xúc, góp phần vào sự phát triển của tiếng Việt.

Câu 2 (trang 123 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

- Vấn đề nghị luận: Tinh thần thơ mới.

- Mục đích nghị luận: Giúp người đọc nhận thức đúng về cuộc cách mạng của thơ mới với hai thành tựu nổi bật là công bố cái tôi – cá nhân, và đưa tiếng Việt lên một tầm cao mới.

- Bố cục đoạn trích:

   + Phần mở đầu: câu đầu

   + Thân bài (ba ý).

   + Phần kế: Nhấn mạnh tính thần thơ mới