Sách Giải Bài Tập và SGK

1. Viết tiểu sử tóm tắt Xác định mục tiêu, yêu cầu + Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu đoàn

1. Viết tiểu sử tóm tắt

Xác định mục tiêu, yêu cầu

   + Mục đích, yêu cầu:

Giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên tỉnh (thành phố)

   + Yêu cầu:

Khách quan chính xác

Thành tích, đóng góp của đoàn viên phải cụ thể thời gian, số liệu

Bản tiểu sử ngắn gọn

Văn phong trong sáng, cô đọng, không sử dụng yếu tố biểu cảm, phép tu từ

- Xác định nội dung trình bày trong bản tiểu sử, nhưng

Phải khách quan chính xác

Thành tích đóng góp của đoàn viên phải cụ thể

Văn phong: trong sáng, cô đọng không sử dụng những yếu tố biểu cảm, phép tu từ

- Xác định nội dung trình bàn tiểu sử

   + Giới thiệu: tên, tuổi, quê quán, trình độ, nơi công tác

   + Giới mối quan hệ của đối tượng với mọi người

   + Những đóng góp, thành tích của đối tượng

   + Đánh giá chung: năng lực công tác, khả năng phát huy tốt ở công tác Đoàn, đối tượng

2. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp

Trình bày ngắn gọn, rành mạch, rõ ràng trước lớp