Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Hãy nêu tính chất các đường sức điện và giải thích

Câu hỏi 4:

Hãy nêu tính chất các đường sức điện và giải thích (nếu cần).

Lời giải:

- Tại mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức đi qua.

- Các đường sức xuất phát từ các điện tích dương và tận cùng ở các điện tích âm

- Các đường sức không bao giờ cắt nhau

Quy ước:

Nơi nào có cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức ở đó được vẽ dày hơn, và ngược lại