Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nêu sự khác nhau giữa sự nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hưởng ứng.

Câu hỏi 3:

Nêu sự khác nhau giữa sự nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hưởng ứng.

Lời giải:

Nhiễm điện do tiếp xúcNhiễm điện do hưởng ứng- Là hiện tượng nhiễm điện xảy ra khi có sự tiếp xúc giữa các vật.

- Có sự trao đổi điện tích giữa các vật.

- Là hiện tượng nhiễm điện xảy ra khi các vật tiến đến gần nhau nhưng không tiếp xúc.

- Không có sự trao đổi điện tích giữa các vật.