Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy giải thích bằng hình vẽ đại lượng MN trong công thức

Câu hỏi 1:

Hãy giải thích bằng hình vẽ đại lượng trong công thức (4.1):

Lời giải:

Đại lượng là các đoạn đậm nét trên hình vẽ sau: