Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Cường độ điện trường E luôn cùng phương và cùng chiều với lực điện F tác dụng lên

Câu hỏi 1:

Cường độ điện trường  luôn cùng phương và cùng chiều với lực   tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đó. Điều đó đúng hay sai? Giải thích?

Lời giải:

Vecto điện trường  cùng phương và cùng chiều với lực  tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đó. Phát biểu này là sai.

Giải thích: do  = q nên chiều của hai vecto phụ thuộc vào dấu của điện tích q đặt trong điện trường đó.

Nếu q > 0 thì  cùng chiều với 

Nếu q < 0 thì  ngược chiều với