Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10^(-15) kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song

Câu 7:

Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06. kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4,8. C. Hai tấm kim loại cách nhau 2cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó. Lấy g = 10 m/.

Lời giải:

Để quả cầu nhỏ nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại nhiễm điện trái dấu thì lực điện trường phải cân bằng với mọi trọng lực của quả cầu:

F = P = mg = 3,06..10=3,06. N

Ta có:

Đáp số: U = 127,5 V