Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Hai điện tích q1 = q2 = 5.10^(-6) C được đặt cố định tại hai đỉnh B, C của một

Câu 6:

Hai điện tích = = 5. C được đặt cố định tại hai đỉnh B, C của một tam giác đều cạnh là 8cm. Các điện tích đặt trong không khí.

a) Xác định cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác nói trên.

b) Câu trả lời sẽ thay đổi thế nào nếu = 5. C, = -5. C?

Lời giải:

a) Vecto điện trường tại đỉnh A của tam giác: 

Trong đó:

Dựa trên hình vẽ ta có:

Độ lớn : = 2..cos⁡α = 2..cos⁡30 = 1,22. V/m

Chiều: có phương vuông góc với BC, và hướng ra phía xa BC.

b) Nếu = 5. C, = -5. C. Vecto điện trường tại A được biểu diễn như hình vẽ:

Ta có: → = → +

Trong đó:

Dựa vào hình vẽ ta thấy: Vì = và (→,→) = nên → có:

+) Độ lớn: = = = 7,031. V/m

+) Chiều: có phương song song với BC, và hướng từ B sang C