Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Có hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1 = 5.10^(-9) C, q2 = -10^(-9)

Câu 5:

Có hai điện tích , đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích = 5. C, = - C. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và:

a) Cách đều hai điện tích

b) Cách một khoảng 5cm và cách một khoảng 15 cm.

Lời giải:

a) M cách đều hai điện tích: điểm M nằm giữa hai điện tích.

Do > 0, < 0 nên →, → là hai vecto cùng phương, cùng chiều. Khi đó vecto điện trường tại M:

   +) Độ lớn:

 +) Chiều: hướng từ đến . Hình vẽ:

M cách 5cm và cách 15cm: điểm M nằm ngoài hai điện tích và gần

Do > 0, < 0 nên →, → là hai vectơ cùng phương, ngược chiều .

Khi đó:

   +) Độ lớn: = - = 16000 V/m

   +) Chiều: cùng chiều với → nên hướng ra xa

Đáp số: a) E = 36000 V/m

b) E = 16000 V/m