Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Có một điện tích Q = 5.10^(-9) C đặt tại điểm A trong chân không. Xác định cường

Câu 4:

Có một điện tích Q = 5. C đặt tại điểm A trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điểm B cách A một khoảng 10 cm.

Lời giải:

Cường độ điện trường tại điểm B cách A một khoảng 10 cm:

Đáp số: E = 4500 V/m