Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Chọn phát biểu sai? A. Điện phổ cho phép ta nhận biết sự phân bố các đường sức

Câu 1:

Chọn phát biểu sai?

A. Điện phổ cho phép ta nhận biết sự phân bố các đường sức điện trường

B. Đường sức điện có thể là đường cong kín

C. Cũng có khi đường sức không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng

D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau

Lời giải:

Đường sức điện trường là những đường cong không kín.

Câu sai là B