Sách Giải Bài Tập và SGK

C1: Một bạn phát biểu : “Từ (3.1) E = F/q ta có nhận xét, tại một điểm xác định trong điện

C1:

Một bạn phát biểu : “Từ (3.1) ta có nhận xét, tại một điểm xác định trong điện trường thì cường độ điện trường E tỉ lệ nghịch với độ lớn của điện tích q”. Câu phát biểu đó đúng hay sai ?

Lời giải:

Phát biểu trên là sai, cường độ điện trường E không phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của điện tích q.

Tại một điểm xác định trong điện trường thì thương số E=F/q là không đổi