Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng: AC → + BD → = AD → + → BC

Câu 6:

Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng:

Lời giải: