Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 57: Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M_0 (x_0 ; y_0 ; z_0) và vuông góc với mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0.

Câu 57:

Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm (, , ) và vuông góc với mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0.

Lời giải:

Đường thẳng d đi qua M0 và có vecto chỉ phương →(A; B; C)

Do đó phương trình tham số của d là: