Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 56: Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt M0(x0,y0,z0) và M1(x1,y1,z1)

Câu 56:

Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt (; ; )(, , )

Lời giải:

Đường thẳng d đi qua M0 và có vecto chỉ phương

Do đó phương trình tham số của d là: