Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 50: Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm I(-1; -1; 1) và chứa đường thẳng (ở dưới hình)

Câu 50:

Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm I(-1; -1; 1) và chứa đường thẳng:

Lời giải:

Đường thẳng d đi qua M(-2; 1; 1) có vecto chỉ phương a→(−1; 4; −1)

Ta có: MI→(1; −2; 0), chọn → = MI→ ∧ a→ = (2; 1; 2)

Phương trình của (P) là: 2(x + 2) + (y – 1) + 2(z – 1) = 0 hay 2x + y + 2z + 1 = 0