Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 48: Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(-1; -3; 2), B(-2; 1; 1) và C(0; 1; -1).

Câu 48:

Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(-1; -3; 2), B(-2; 1; 1) và C(0; 1; -1).

Lời giải:

Ta có: AB→(−1; 4; −1); AC→(1; 4; −3)

⇒ AB→ ∧ AC→

= (−8; −4; −8)

Suy ra có thể chọn → = (2; 1; 2)

Phương trình của (P) là: 2x + (y – 1) + 2(z + 1) = 0 hay 2x + y + 2z + 1 = 0.